اسکنر SCOPE SCAN

اسکنر SCOPE SCAN اسکنر اسکنر SCOPE SCAN عمق کاوش این فلــــــزیاب ۱۴الی ۱۶متر میباشد.فلزیابSCOP SCANدارای گیرنده و فرســـتنده سریع جهت ارسال و دریـــــافت تصــــــاویر میباشد. قابلـــــیت بالانـــــس خودکــــــــــار بــــــــــــــــــرای حـــــذفRead More

Leave a comment