ر دفینه یابی

نماد جمجمه در دفینه یابی

نماد جمجمه در دفینه یابی رمزگشایی نماد جمجمه در دفینه یابی اول شما باید خود ظاهر نما تغییرات بسیار خراب بود این دوران ساسانیان است و دارای دو دقیقه و گنجینه عظیم از فاصله های ۲۰ متری از یکدیگر واقع شدند باید مسیر را با یک دستگاه های مورد بررسی قرار دهید تا چیزی وجود […]

نماد پنجه سگ در دفینه یابی

نماد پنجه سگ در دفینه یابی نماد پنجه سگ در دفینه یابی نماد پنجه سگ در دفینه یابی ابتدا باید شما تعداد پنجه های این حیوان را بشمارید  به همان مقدار از جلوی نماد قدم بردارید در این مسیر  شما باید به دنبال یک نماد سگ یا  گرگ باشید اگر این نماد را دید از […]